Gebruiksvoorwaarden

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

 

Algemeen

U bezoekt een website van Loveware Shop & Party’s (hierna “Loveware”) met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 95 en met ondernemingsnummer 0534.350.234.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang / gebruik hiervan. Door deze website te bezoeken / te gebruiken geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van huidige Gebruiksvoorwaarden. Voor zover u een klant bent, hebben de bepalingen van algemene verkoopsvoorwaarden van Loveware waardoor u gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met huidige Gebruiksvoorwaarden.
Huidige Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door Loveware en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van deze website na dergelijke wijziging. U wordt derhalve geacht deze Gebruiksvoorwaarden op regelmatige wijze te consulteren.

Informatie en toegankelijkheid / Beschikbaarheid

Loveware zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat deze website 24 uur per dag toegankelijk / beschikbaar is, doch kan dit geenszins garanderen.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. Loveware levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De informatie op deze website wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid hiervan. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Loveware de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u ons contacteren via info@loveware.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Loveware geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.

Gebruik van de website

U bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik van deze website (bvb. het verrichten van een transactie, plaatsen van een bestelling) door uzelf en door diegene die uw login informatie gebruikt.
De informatie die u overmaakt aan Loveware’s servers (bvb. per e-mail of via de pagina’s van deze website) zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking. U zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen te scannen en te verwijderen alvorens informatie over te maken aan Loveware’s servers.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Loveware verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan en levert in dit verband geen enkele garantie.
Loveware zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat deze website vrij is van virussen en andere technische defecten en dat alle persoonlijke informatie die u bezorgt, wordt beveiligd. Echter, wegens de aard van het Internet kunnen er omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in deze website voordoen, die resulteren uit omstandigheden waarover Loveware redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde).

Auteursrecht en eigendom

Loveware of derden die op deze website informatie verschaffen zijn hiervan eigenaar en behouden alle rechten (van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op de databanken toegankelijk via deze website en op alle materiaal op deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, merken, handelsnamen).
Het is u uitsluitend toegestaan enige informatie van deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, herdistribueren / onttrekken voor uw privaat, niet-commercieel gebruik.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden behouden door Loveware. Behoudens de in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk verleende rechten, kan uw toegang tot en gebruik van deze website op geen enkele wijze worden beschouwd als de verlening (door implicatie, uitsluiting of op andere wijze) van eender welke licentie / gebruiksrecht van deze website en de hierin vervatte items, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Loveware.
Voor alle duidelijkheid, behoudens de uitdrukkelijk verleende rechten, is het strikt verboden het geheel / een deel van deze website te kopiëren / vertalen / aan te passen / wijzigen / distribueren / commercieel exploiteren, in eender welke vorm of op eender welke wijze (elektronisch, mechanisch of op andere wijze).
Elke inbreuk van het hierboven beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid

Gelet op het voorgaande is Loveware niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen, beschadiging van programma’s, apparatuur, enz.) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak (contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong / aard, die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met :

  • De onnauwkeurigheid / onjuistheid / onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op / via deze website of het gebruik van dergelijke informatie;
  • De gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen / netwerken van operatoren;
  • Binnendringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bvb. door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website;
  • Eender welke vertraging / dataverlies / schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger;
  • De toegang / gebruik of de onmogelijkheid tot toegang / gebruik of vertraging in de toegang / gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke component van deze website voor de verkoop van de aangeboden producten) en/of andere sites gebruikt via hyperlinks op deze site;
  • Elk handelen of niet-handelen door Loveware of derden.

Loveware’s aansprakelijkheid zal in ieder geval worden beperkt / uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.
Indien, onverminderd het voorgaande, Loveware’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies / schade ten gevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van deze website of van haar inhoud, zal Loveware’s aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat aan geregistreerde gebruikers werd aangerekend met het oog op het gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U zal Loveware vrijwaren voor eender welke vordering tegen Loveware door derden ten gevolge van uw bezoek / gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Huidige Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.