Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen

  1. In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder “Loveware”, Loveware Shop & Party’s met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 95 en met ondernemingsnummer 0817.608.743.
  2. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.
  3. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Loveware vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

  1. Foto’s, catalogi, folders, waaronder deze vermeld op deze website, of andere door Loveware geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.
  2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Loveware de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft.
  3. Loveware levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.
  4. De klant erkent, zo hij een bestelling overmaakt, dat hij goed werd ingelicht door Loveware aangaande alle belangrijke elementen van de waren en dat hij hiervan goede kennis heeft.

 3. Prijzen en Betaling

  1. De informatie omtrent de producten, de levering en de betaling, werd opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van verschijning op de site en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, enz. Loveware behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Loveware. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten die ten laste zijn van de klant.
  2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  3. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Loveware.
  4. Indien u uw bestelling plaatst , kunt u bij het invoeren van de bestelgegevens (bij opmerkingen) een factuur aanvragen. Gelet op de leveringstermijnen vermeld in artikel 4.1 aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat alle bestellingen betaalbaar zijn aan het adres van Loveware, contant bij het plaatsen van de de bestelling en zonder korting. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde bestelling wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1,5% per maand alsook met een schadebeding van 15%, en dit met een minimum van 49,50€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

 4. Levering en overmacht

  1. Wanneer uw volledige bestelling voorradig is zal deze de eerstvolgende werkdag nadat wij uw bestelling hebben bevestigd worden verzonden met Bpost. In geval van uitputting van de voorraad wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en zullen de goederen zo spoedig mogelijk worden geleverd. Loveware zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Loveware bindt.
  2. Indien een foutief leveringsadres wordt opgegeven door de klant, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de klant zijn.
  3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Loveware redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is behoudt Loveware zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen per schriftelijke kennisgeving aan de klant , zonder dat Loveware de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Loveware als bij de leveranciers, bij bevoorraders of andere betrokken derden. In dit geval wordt de klant onmiddellijk terugbetaald.

 5. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

  1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Loveware, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

 6. 30 dagen bedenktijd

  1. De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, kosteloos en zonder opgave van motief, binnen de dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. De goederen dienen, in het geval van dit recht gebruik wordt gemaakt, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend terug gestuurd te worden binnen de vijf (5) werkdagen nadat u ons via e-mail of telefonisch op de hoogte hebt gebracht van het gebruik van dit recht. Ongeopend wil zeggen in de gesealde plastic zak als het om een homepartybestelling gaat OF in de onbeschadigde cadeauverpakking indien het om een webshop bestelling gaat. In voormeld geval worden reeds betaalde bedragen terugbetaald. De verzendingskosten en –risico’s blijven ten laste van de koper. In geval van een verloren gegane retourzending kan Loveware in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

 7. Klachten / Aansprakelijkheid

  1. De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) – vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Loveware mee te delen. Dit kan via klachten@loveware.be.
  2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Loveware mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
  3. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Loveware mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
  4. Het meedelen aan Loveware van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.
  5. Het meedelen aan Loveware van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.
  6. Indien de aansprakelijkheid van Loveware zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) aangerekend door Loveware voor de waren voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, enz. is uitgesloten. Loveware wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.